szombat január 19 , 2019
Text Size
   
Jegyzetek : 740 Összes letöltés : 94129

Ismerõsök és az állam a biodízelüzletben

Hírek - Szemezgetés

Bokrétaünnepségen mutat­ták be tegnap a Zöldolaj BB Zrt. épülõ biodízel­üzemét a Mátra lábánál. A cég mögött igen színes vállalkozói csoport áll - no meg állami tõke.

 

Mintegy 3,5 milliárdos beruhá­zással új biodízelgyár épül a Mátrai Erõmû területén. A be­ruházás mögött álló Zöldolaj BB Zrt. a termelés megkezdé­sét 2007 õszére ígéri. A cég a tervek szerint évente 40 ezer tonna biodízelt állít elõ, ami a magyarországi igények 30 -35 százalékát teszi ki majd - tájé­koztatta lapunkat Hartmann Péter, a társaság elnöke. Ennek megfelelõenn a termék alap­anyagául szolgáló repce orszá­gosan mintegy 240 ezer hektá­ros vetésterületérõl is nagyjá­ból ekkora arányban szállíta­nak majd a Zöldolajnak. A ha­gyományos gázolaj magyaror­szági elõállítását végzõ Mol az uniós elõírások szerint jövõre már 4,75 százalékban biodízelt kever a termékbe. (2010-re az elõírás 5,75 százalék.) Ehhez a Mol pályázata nyomán a Zöld­olaj BB szállíthatja be a legna­gyobb mennyiséget. Ám Hart­mann úgy véli, a cég hosszú tá­von is csak szerény nyereségre számíthat.

Korábban lapunknak Va­laska József, a Mátrai Erõmû elnök-vezérigazgatója kifej­tette: azért adtak helyet terü­letükön az üzemnek, mert míg õk hõt, áramot és vizet adnak el nekik, a sajtolás után a rep­cébõl megmaradó „pogácsát" az erõmû tüzelõanyagként hasznosíthatja.

A cégadatok szerint a Zöld­olaj BB 2006-ban alakult, 400 millió forint készpénztõkével. A részvénytöbbség a Green­Invest Kft.-nél volt. E cég leg­nagyobb tulajdonosa a Green­Invest USA Llc., amely mö­gött az elnök elmondása sze­rint az amerikai Euronet nevû, Magyarországon is tevékeny­kedõ bankautomata-üzemel­tetõ cég két alapítója, Michael J. Brown és Daniel Henry áll. A kapcsolat arra vezethetõ visz­sza, hogy Hartmann Péter 1999 és 2004 között a cég magyarországi képviselõje volt.

A Zöldolaj BB többi kisebb­ségi tulajdonosának kilétérõl Hartmann Péter személyiségi jogaikra hivatkozva nem kí­vánt nyilatkozni. A Zöldolaj BB alapító vezetõi Hartmann Péter, Csósza Péter és Bártfai Béla. A felügyelõbizottság tagjai pedig Tráj Gyula, Pozso­nyi Gábor és Szabó Ferenc. Hartmann Péter, aki a 90-es évek eleje óta az olajiparban tevékenykedik, 1999 és 2002 között a Mol felügyelõbi­zottsági tagja volt, ahová az állami ÁPV  Zrt. delegálta.

(Utóbbi tényt lapunknak úgy kommentálta, hogy bár ez megfelelõ szakmai alapot és kapcsolatrendszert biztosít a biodízelgyártáshoz, a Mol pá­lyázatán átlátható körülmé­nyek között nyertek.) Emellett felesége, Hartmann Krisztina oldalán tulajdonos-vezetõje az egészségügyi hitelnyújtás­sal foglalkozó Medicredit Zrt.-nek is. (Õk ketten a Green-Invest irányítói és résztulajdonosai.) A szintén olajiparos múltú Csósza Péter ma leginkább az MMV Ma­gyar Magánvasút Zrt. vezér­igazgatójaként ismert. Bártfai Béla 1992 és 1995 között a Pénzügyminisztérium, az Or­bán-kormány idején pedig a Miniszterelnöki Hivatal köz­igazgatási államtitkára volt, 1996 és 1998 között pedig sok más mellett az akkor Gyur­csány Ferenc  jelenlegi minisz­terelnök irányította Perfekt Szakoktató Rt. igazgatósági, majd felügyelõbizottsági tagja volt. Az adatok szerint most érdekelt egy tanácsadó, egy gyógynövénytermesztõ és egy ingatlanos cégben is. Tráj Gyula - aki felügyelõbizottsá­gi tag a Green-Investben - ko­rábban a Molnál igazgatói tisztséget töltött be, ezt köve­tõen a Dunaferr üzletfejlesz­tési igazgatója volt. Részt vett a korábban olajfúrást végzõ Rotary vezetõségében is. Po­zsonyi Gábor - szintén a Green-Invest résztulajdonosa - többek között a Darwin's Marketing Evolution Bt. veze­tõje. A cég honlapjáról kide­rül: korábban az OTP Bank­nál, a KPMG nemzetközi ta­nácsadónál és a CIB Banknál töltött be vezetõ tisztségeket, majd a Carnation nevû inter­netes fejlesztõ elnöke lett. De neve feltûnik a Concorde Direct korábbi résztulajdono­sai között is. A Green-Invest többi kistulajdonosának élet­rajza is arra enged következ­tetni, hogy rendkívül változa­tos hátterû befektetõi csoport áll a Zöldolaj mögött. Ezt kér­désünkre az elnök úgy kom­mentálta: egymás ismerõ­sei, s ennek alapján „komplex látásmóddal" tekinthetnek a biodízelgyártásra is.

A Zöldolaj BB tulajdonosi összetétele és vezetõsége az alapítás óta kétszer is válto­zott. Januárban a 400 milliós alaptõkét 160 millió forinttal megemelték. Ezt többek kö­zött Csósza Péter és Bártfai Béla jegyezte le. Ezt követõen pedig az állami Magyar Fej­lesztési Bankhoz (MFB) tar­tozó Corvinus Befektetési Zrt. leányvállalata, a Beszállí­tói Befektetõ (BB) Zrt. szállt be, 240 milliós tõkeemeléssel. Ennek nyomán az igazgató­ság tagja lett Csuhaj V Imre, a BB elnök-vezérigazgatója (a Magyar Vállalkozásfejleszté­si Alapítvány elnöke), a felü­gyelõbizottságba pedig beke­rült Ligetfalvi Gábor. A BB itt is kisebbségi tulajdonrészt vásárolt, amit a tulajdonos­társaknak hét éven belül ho­zammal ki kell vásárolniuk. Igaz, a BB-nek egy „aszim­metrikus elsõbbségi rész­vény" birtokában több jelen­tõs döntésnél is vétójoga van. Ez a közhiteles cégnyilván­tartás megfogalmazása sze­rint azt jelenti, hogy az állami cégnek „a szavazati jog mér­téke minõsített többségû be­folyást biztosít". Ez a bejegy­zési formula azonban Hart­mann szerint téves, és ennek módosítását fogják kérni. Az állami tõkeinvesztíció itt al­kalmazott formája az elnök szerint rugalmasabb a hitel­felvételnél. (Az viszont ver­senyhátrányt jelent számuk­ra, hogy több külföldi vever­senytársuk akár 30-40 száza­lékos vissza nem térítendõ ál­lami támogatással fejleszt­het.) A Zöldolajnak a be­ruházás megvalósításához a tõkeháttere alapján mintegy 2,7 milliárd forint hitelt kell felvennie.

Egy internetes oldal tanú­sága szerint Csósza Péter és Tzvetkov Julián, az MFB be­fektetésekkel foglalkozó veze­tõje 2005-ben 17., 2006-ban pe­dig 46. helyezést ért el a Mis­ter Classic oldtimer szuperku­pán egy 1969-es Midget MK III-mal. A Zöldolaj elnöke szerint azonban ez a viszony semmiben sem befolyásolta az MFB cégének kedvezõ dön­tését.

Szerzõ: Marnitz István

Forrás: www.nol.hu 


Bejelentkezés

Felhasználók

Összes regisztrált tag: : 10324
Utolsó tag: svdori
Ebből online: 0
Ma regisztrált : 0 felhasználó
Héten regisztrált : 0 felhasználó
Hónapban regisztrált : 0 felhasználó

Szavazások

Mi legyen még?