szombat január 19 , 2019
Text Size
   
Jegyzetek : 740 Összes letöltés : 94129

Projektszerûen mûködni

Hírek - Szemezgetés

A jó projektmenedzser egy kicsit mindig paranoiás.

 

Idén már másodízben fordult elõ, hogy a HP Magyarország munkatársa - ezúttal Molnár Zoltán - nyerte el az Év Projektmenedzsere címet, amelyet a Hír­közlési Tudományos Egyesület (HTE) keretein belül mûködõ Távközlési és Informatikai Projektirányítók Klubjának (TIPIK) tagjaiból alakult, az informatikai szállítókat és a nagy ügyfeleket egyaránt képviselõ szakmai grémium ítél oda. Minthogy a díj alig hatéves múltra tekint vissza, mindenképpen figyelemre méltó, ha kétszer is ugyanan­nak a vállalatnak a munkatár­sához kerül - mondja Czibók Zoltán, a HP Magyarország üzletágvezetõje.

Közös tudás

Ebben minden bizonnyal része van annak is, hogy a HP-nál kiemelt figyelem jut a projektvezetésre, hiszen a nagy feladataik végrehajtása projektszerû mûködéssel tör­ténik. A HP Services üzletágon belül dol­gozik egy 16 fõs projektmenedzseri csa­pat, amely a teljes magyar vállalat szá­mára biztosítja a projektvezetési szak­embereket és tapasztalatokat. Egy adott projektcsapat az érintett üzletág szakembereibõl, az alvállalkozókból és az ügyfél munkatársaiból áll össze; a vezetéshez vi­szont - a nélkülözhetetlen szakmai isme­reteken túl - olyan tudásra, tapasztalatra is szükség van, amely független a konk­rét feladattól.

Ezt a független tudást biztosítja a HP­nál a 16 projektmenedzser - mindegyi­kük rendelkezik a nemzetközi Project Management Professional (PMP) képe­sítéssel. A sikeres munka szempontjából nagyon fontos, hogy igen erõs közöttük az információ- és tudásáramlás: a jó és rossz tapasztalatok, a megszerzett új is­meretek, vélemények kicserélésére rendszeres fórumok vannak, amelyek jók ki­egészítik a belsõ tanfolyamokat, képzé­seket.

Ugyancsak könnyíti a munkát, hogy nem kell újra és újra feltalálni a meleg vizet - veszi át a szót Molnár Zoltán. A HP Global Method nevû központi mód­szertanra tudnak támaszkodni, amely három nagyon lényeges elemet tartal­maz: kidolgozott, elõre definiált folya­matokat; „sorvezetõként" is szolgáló sab­lonokat különféle dokumentumokhoz; és a legjobb gyakorlatokat, amelvek már beépültek a HP projekt- és portfólióke­zelõ eszközeibe is. Mindezekrõl egy bel­sõ tudásbázisban elképesztõ mennyiségû - és a magyar projektmenedzserek által már a hazai viszonyokra is adaptált - információ áll ren­delkezésre.

Szót érteni

Igen lényegesek a projekt­menedzser kommunikációs képességei, mert a projekt­csapat minden szintjén szót kell értenie a résztvevõkkel. Folyamatosan kérdezni kell mindenkit, hogy mi, miért és hogyan történik, hogyan lát­ják a projekt alakulását, ho­gyan érzik magukat, és így to­vább. Molnár Zoltán szerint egy projektben éppen az emberekkel való foglalkozás a legnehezebb: meg kell találni, hogy kit mivel lehet mo­tiválni, milyen feladatok elvégzésére al­kalmasak. „Projektmenedzser nem attól lesz igazán valaki, hogy kinevezik, ha­nem attól, hogy a projekt tagjai elfogad­ják vezetõként" - állítja határozottan.

 Egy projektmenedzser egy kicsit paranoiás, és sosem hiszi el, hogy a pro­jekttel minden rendben van - folytatja Czibók Zoltán. Minden projekt állandó változásban van, és folyamatosan azon kell gondolkodni, hogy legközelebb mi jöhet közbe, mit kell lépni bizonyos ese­mények bekövetkeztekor, hogyan tudunk a történések elébe menni.

Még két fontos tulajdonságot említ Molnár Zoltán: nyitottnak kell lenni a változásokra, és igen nagy stressztûrõ ké­pességgel kell rendelkezni. Ha ez utóbbi nincs meg a projektmenedzserben, ak­kor hosszabb távon nem fogja tudni jól elvégezni a feladatát.

Szerzõ:  Schopp Attila

Forrás: www.it-business.hu 


Bejelentkezés

Felhasználók

Összes regisztrált tag: : 10324
Utolsó tag: svdori
Ebből online: 0
Ma regisztrált : 0 felhasználó
Héten regisztrált : 0 felhasználó
Hónapban regisztrált : 0 felhasználó

Szavazások

Mi legyen még?